INTEGRITETSPOLICY

IK Solution AB Integritetspolicy

INLEDNING

Denna integritetspolicy beskriver hur IK Solution AB, med organisationsnummer 559480-4428, hanterar personuppgifter enligt GDPR (Dataskyddsförordningen). I denna policy hänvisar "vi", "vår" eller "oss" till IK Solution AB, medan "du", "dig" eller "din" avser den registrerade vars personuppgifter vi behandlar.

Om du har frågor angående integritet eller dataskydd är du välkommen att kontakta oss via e-post: kontakt@shemajen.se och ange "GDPR" i ämnesraden.

Genom att använda våra tjänster och köpa varor från oss samtycker du till vår hantering av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

DEFINITIONER

Utöver de begrepp som definieras i löptexten ska följande definitioner gälla:

 • Behandling: Allt som görs med personuppgifter, automatiserat eller på annat sätt.
 • Personuppgifter: Uppgifter som kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 • GDPR: Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 av den 27 april 2016.
 • Personuppgiftsansvarig: Den som bestämmer ändamålet med behandlingen av personuppgifter.
 • Personuppgiftsbiträde: Den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning.
 • Registrerad: Personen vars personuppgifter behandlas.
 • Tredje part: Person eller organisation annan än den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller den registrerade.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

IK Solution AB är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning.

Vi behandlar alla personuppgifter med hänsyn och i enlighet med GDPR och SCC när tillämpligt.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi samlar in följande kategorier av information om dig:

 • Kund- och kontaktinformation: Namn, e-postadress, telefonnummer.
 • Information om din beställning: Leverans- och faktureringsadress, köphistorik.
 • Historisk information: Köphistorik av våra varor.
 • Information om interaktion med vår webbplats: Webbplatsens användningsdata och tekniska information.
 • Avtalsuppgifter: Information om ingångna avtal.
 • Ärendeuppgifter: Kommunikation med vår kundtjänst.
 • Samtyckesuppgifter: Information om samtycken du har lämnat.

LAGLIG GRUND OCH ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi behandlar personuppgifter med stöd av följande lagliga grunder:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Intresseavvägning

Du kan behöva tillhandahålla dina personuppgifter för att ingå avtal med oss eller för att uppfylla lagliga skyldigheter.

När vi behandlar personuppgifter baserat på samtycke kan du när som helst dra tillbaka samtycket.

SPECIFIKA BEHANDLINGSKATEGORIER

När du besöker vår webbplats:

Vi använder cookies för webbplatsens funktionalitet och för att förbättra din upplevelse. Vi samlar in webbplatsanvändningsdata för att förstå och förbättra våra digitala kanaler.

Vi har ett legitimt intresse av att förstå och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.

KONTAKT

Om du har frågor eller funderingar angående vår hantering av dina personuppgifter, kontakta oss för ytterligare information.

 

Länkar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats och våra andra digitala kanaler kan innehålla länkar till externa webbplatser, plugin-program eller applikationer som drivs av tredje part. Det är viktigt att notera att om du klickar på dessa länkar eller aktiverar sådana anslutningar kan det leda till att dessa tredje parter samlar in eller delar dina personuppgifter. Vi vill klargöra att vi inte har någon kontroll över dessa tredjeparts webbplatser, plugin-program eller applikationer, och vi är inte ansvariga för deras integritetspolicy eller uttalanden.

Vi uppmanar dig att vara försiktig och att läsa integritetspolicyn för den webbplats, applikation eller tjänst som du besöker eller interagerar med. Vi är inte ansvariga för åtgärder, försummelser eller praxis hos någon tredje part, inklusive deras hantering av dina personuppgifter.

Om du har några frågor eller funderingar angående sekretesspraxis för tredje parts webbplatser, plugin-program eller applikationer som är länkade till från våra webbplatser, applikationer eller andra digitala kanaler, vänligen kontakta respektive tredje part direkt för förtydligande.


Vid kontakt med oss via kontaktformulär, e-post, telefon eller sociala medier

Du kan kontakta oss via kontaktformulär på vår webbplats, e-post, telefon eller sociala medier och vid sådana fall får vi tillgång till dina personuppgifter som framgår i samband med sådan kontakt.

Följande är de kategorier av personuppgifter som vi kan samla in när du kontaktar oss eller på annat sätt interagerar med oss:

 • Ditt namn och övriga kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer, e-postadress och användarnamn till dina sociala medier (om tillämpligt). Dessa uppgifter är nödvändiga för oss för att hantera din förfrågan och besvara dig effektivt. Om du företräder ett företag när du kontaktar oss måste vi också behandla det företrädda företagets namn och organisationsnummer samt, i vissa fall, firmatecknarens namn.

 • Information relaterad till din fråga eller begäran, såsom förfrågningar, reklamationer, order, transaktionshistorik, betalningsinformation och all annan information som du lämnar till oss eller som vi kan ha samlat in i samband med en tidigare interaktion med dig.

 • Alla andra personuppgifter som ingår i meddelandeinnehållet eller som i övrigt antecknas av oss.

Följande är de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss eller interagerar med oss via våra digitala kanaler:

 • Veta vem vi pratar med och hålla kontakten i frågan.

 • Kommunicera med dig och hantera din förfrågan, oavsett om kontakten sker via vår kundtjänst, e-postformulär eller konton i sociala medier.

Tillhandahållandet av personuppgifterna till oss är frivilligt, vilket innebär att det inte är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss, och du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna, men de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas är att vi inte kommer att kunna veta vem vi pratar med, hålla kontakten med dig eller i övrigt hantera ärendet.

Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges ovan med stöd i någon av följande lagliga grunder:

 • Avtal: Om vi har ingått ett avtal med dig och kontakten i fråga avser något relaterat till avtalet, behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet eller för att i övrigt administrera de skyldigheter som följer av avtalet.

 • Intresseavvägning: Om ditt ärende inte är relaterat till något avtal som vi har ingått med dig, behandlar vi dina personuppgifter med stöd i vårt berättigade intresse att möjliggöra effektiv kommunikation med dig, vilket kan innefatta att svara på dina förfrågningar, skicka dig uppdateringar om våra varor/ärendet i fråga eller förse dig med viktig information. Vår bedömning är att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse, och att ditt intresse av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre, samt att behandlingen i fråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter.

LAGRINGSPLATS

Vi strävar alltid efter att Behandla Personuppgifter inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I vissa situationer kan dock Personuppgifter överföras till och bearbetas i länder utanför EU/EES. Eftersom vi är fast beslutna att alltid skydda Personuppgifterna kommer vi att vidta alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att Personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med och på samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

När sådana överföringar sker vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa att Personuppgifterna får en skyddsnivå som är förenlig med kraven i EU:s dataskyddslagstiftning. Dessa åtgärder kan omfatta inhämtande av ditt uttryckliga samtycke, genomförande av avtal med den mottagande parten som innehåller standardavtalsklausuler (SCC) som godkänts av Europeiska kommissionen, eller kontroll av att mottagarlandet har adekvata dataskyddslagar på plats.

Vi kommer alltid att sträva efter att upprätthålla säkerheten och sekretessen för dina Personuppgifter, oavsett var de Behandlas, och vi kommer att se till att alla överföringar följer gällande dataskyddslagar.

LAGRINGSTID

Vi Behandlar Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga, redovisnings- eller rapporteringskrav, i enlighet med principen om lagringsminimering. Den exakta varaktigheten av lagringsperioden beror på vilken typ av Personuppgifter och för vilket ändamål de samlades in.

Personuppgifter som blir insamlade i samband med ingående av ett avtal, blir lagrade i vårt kund- eller leverantörsregister under avtalstiden och för en tid om fyra (4) år därefter.

När vi lagrar Personuppgifterna för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, t.ex. för att uppfylla penningtvätts-, bokförings- och lagstadgade kapitalkrav, lagrar vi endast uppgifterna så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för varje ändamål.

Vi kan också radera Personuppgifterna på din begäran om vi inte behöver Behandla Personuppgifterna i fråga för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter.

När Personuppgifterna inte längre behöver lagras, blir de raderade eller anonymiserade.

I händelse av ett krav riktas mot oss, kan vi behålla Personuppgifterna fram till utgången av den lagstadgade preskriptionstiden. På samma sätt, i händelse av en pågående tvist, kommer relevanta Personuppgifter att lagras tills tvisten har lösts. Vi säkerställer efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar om lagring av Personuppgifter under dessa omständigheter.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi prioriterar skyddet av dina Personuppgifter och upprätthåller strikt sekretess. Det är dock viktigt att notera att för att effektivt kunna driva och bedriva vår verksamhet kan vi behöva dela dina Personuppgifter med utvalda företag som har expertis inom sina respektive områden eller om det är nödvändigt för oss att följa tillämplig lag (inklusive social-, arbets- eller skattelagstiftning). I sådana fall kommer vi att se till att dessa företag agerar som våra betrodda partners och följer strikta sekretess- och dataskyddsnormer.

All delning av Personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagar och förordningar, med fokus på att skydda dina rättigheter och din integritet.

Vi kan också dela aggregerade data, som består av anonyma uppgifter, med Tredje part. Dessa aggregerade data härrör från information som samlas in via våra digitala kanaler, eller i samband med olika utföra marknadsundersökningar, och kan omfatta statistik över internettrafik eller geografiska lokaliseringsuppgifter relaterade till tjänsteanvändning. Det bör noteras att de aggregerade uppgifterna inte innehåller någon information som kan användas för att identifiera individer och därför inte utgör Personuppgifter.

Vi kan lämna ut Personuppgifter till de mottagare som anges nedan för att uppnå de syften som anges i avsnitt 6 (Specifika behandlingsaktiviteter) och som beskrivs nedan.

Myndigheter

Vi kan tillhandahålla nödvändig information till myndigheter, såsom polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om vi är juridiskt skyldiga att lämna ut eller dela Personuppgifter till för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter som svar på lagliga förfrågningar eller när det är nödvändigt för att förhindra, upptäcka eller utreda brottslig verksamhet. Detta avslöjande sker för att skydda våra och andra relevanta parters egendom, intressen och säkerhet.

Leverantörer

Vi kan dela Personuppgifter med våra leverantörer och underleverantörer, vilka även i vissa fall agerar i egenskap av våra Personuppgiftsbiträ

den. Dessa leverantörer kan vara belägna inom eller utanför EU/EES.

Vi tillämpar alltid adekvata skyddsåtgärder och ingår dataskyddsavtal eller avtal som innehåller standardavtalsklausuler (SCC) som godkänts av Europeiska kommissionen för att säkerställa att Personuppgifterna skyddas på lämpligt sätt när de överförs utanför EU/EES.

Tredje part

Vi kan också dela Personuppgifter med tredje part, såsom våra revisorer, konsulter, advokater eller andra rådgivare, för att få deras tjänster och råd. Vi ser till att sådana tredje parter är bundna av sekretess och tar de åtgärder som är nödvändiga för att skydda dina Personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Som Registrerad har du ett antal rättigheter enligt GDPR (EU:s allmänna dataskyddsförordning). Dessa rättigheter inkluderar bland annat rätten att få information om hur vi behandlar dina Personuppgifter, rätten att få tillgång till dina Personuppgifter, rätten att få felaktiga uppgifter rättade, rätten att få Personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, rätten att invända mot vår behandling av dina Personuppgifter, rätten att begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas samt rätten till dataportabilitet.

Du har även rätt att när som helst återkalla eventuellt samtycke som du har lämnat för behandling av dina Personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Vår kontaktinformation finns nedan.

Kontaktinformation för IK Solution AB:

Företag: IK Solution AB
Adress: Lilleskogsvägen 66, 531 62 Lidköping
Org.nummer: 559480-4428
E-post: kundservice@ingakonstigheter.se

Vi är här för att säkerställa att dina Personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt och att dina rättigheter respekteras. Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller om hur vi behandlar dina Personuppgifter, tveka inte att kontakta oss. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina frågor och lösa eventuella bekymmer du kan ha.

TACK FÖR ALL SUPPORT!

Våra Produkter